Overige subsidiemogelijkheden

Leven lang leren krediet

Wilt u een opleiding volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Misschien kunt u toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Gebruik de voorwaardenhulp (klik op de link hieronder) om te zien of u recht hebt op levenlanglerenkrediet. Lening moet achteraf wel terug betaald worden in 15 jaar. Verloopt via DUO.
Meer informatie

Fiscale regelingen voor werkgevers en particulieren

Voor de kosten van scholing en studie bestaat een aantal fiscale regelingen. Er zijn ook mogelijkheden om studiekosten af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Meer informatie

Doorzaam – van Werk naar Werk vouchers

DOORZAAM heeft als doel uitzendkrachten voor de korte en lange termijn duurzaam inzetbaar te houden in een flexibele of vaste arbeidsrelatie. Wij zijn van mening dat in deze bijzondere situatie we ook iets moeten doen voor de uitzendkrachten die door de coronacrisis werkloos zijn geworden. Wij stellen Van werk naar werk vouchers ter waarde van €500 beschikbaar. Deze vouchers zijn voor uitzendkrachten die door de coronacrisis zonder werk zijn gekomen en de voucher kan ingezet worden voor een cursus, training maar ook voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever.
Meer informatie

Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie (ASD)

ASD is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen Defensie en draagt bij aan activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid die aanvullend zijn op wat de werkgever Defensie al doet.
Meer informatie

Expertisecentrum Meubel

Het Expertisecentrum Meubel is hét centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de meubel- en interieurbouwbranche. Onze aandachtsgebieden zijn scholing, werkgelegenheid en mobiliteit, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, vakopleidingen: leermiddelen en examinering vmbo en mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering mbo en onderzoek.
Meer informatie

Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele verpakkingen

De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (afgekort FCB) is een paritair fonds waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken.
Meer informatie

Fonds ontwikkeling en Uitvoering Opleidingen Betonvereniging

De Betonvereniging, in 1927 door overheid en bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Door haar activiteiten ondersteunt de Betonvereniging haar leden met kennis die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.
Meer informatie

Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB)

SOBB houdt toezicht op de kwaliteit en de inhoud van het praktijkonderwijs in de particuliere beveiliging. Naast het ontwikkelen van opleidingen en het toezichthouden is SOBB ook verantwoordelijk voor scholingssubsidies.
Meer informatie

Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie. SOL ondersteunt bedrijven en branches. Dit doet zij door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiëren, door kennisuitwisseling te organiseren en door middel van advies.
Meer informatie

Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

De SSWT is belast met de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werk-gelegenheid en het admini¬stratief afhandelen van decla¬raties van de bedrijfstak¬eigen regelingen.
Meer informatie

Dienst uitvoering subsidies aan instellingen

Zij voeren regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer informatie

Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

Al sinds een groot aantal jaren kent de branche een Sociaal Fonds. Uit dit fonds, opgebracht door werkgevers en werknemers, worden tal van activiteiten gefinancierd die goed zijn voor de (ontwikkeling van de) branche.
Meer informatie

Sociaal fonds podiumkunsten

Het SFPK zet zich in om de loopbaanambities van iedereen die in de sector podiumkunsten werkzaam is zo goed mogelijk te facilteren. Rechthebbenden kunnen financiële ondersteuning aanvragen.
Meer informatie

SOOB Sectorinstituut Transport en Logistiek

SOOB-subsidie is beschikbaar voor opleidingen die worden uitgevoerd door opleiders met het certificaat ‘(Voorlopig) Gecertificeerd Opleiders Transport & Logistiek.
Meer informatie

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)

Kaderregeling VWS-subsidies Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt algemene subsidies aan die passen binnen het beleid van VWS. Vanaf 1 april 2016 zijn deze subsidies opgegaan in de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
Meer informatie

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

De Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel financiert activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen en arbeidsverhoudingen binnen de houthandel.
Meer informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (TBB)

Technisch Bureau Bouw & Infra biedt professionele en deskundige ondersteunende dienstverlening aan de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de Bouw & Infra en in de sector actieve fondsen en paritaire organisaties.
Meer informatie

Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

SSFD tracht dit doel te bereiken door onder meer het stimuleren van opleidingsactiviteiten in de financiële sector door hiervoor subsidie aan te vragen en binnen de daarvoor gestelde regels beschikbaar te stellen.
Meer informatie

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Het Social Fonds Bakkersbedrijf kent subsidies toe in het kader van projecten of activiteiten die binnen haar doelstellingen passen. Hiervoor gelden subsidievoorwaarden.
Meer informatie

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Bent u schrijver van proza, poëzie, literaire non-fictie, drama of jeugdliteratuur in het Nederlands of Fries? Of bent u vertaler van buitenlandse literatuur in het Nederlands en Fries? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer subsidies voor buitenlandse reiskosten, projectsubsidies voor publicaties en projectsubsidies voor literaire vertalingen.
Meer informatie

Tel mee met taal – Laaggeletterdheid

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd.
Meer informatie