Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Opatel OpleidingenWij hanteren de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten en NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf. Bij aanmelding voor een cursus of opleiding, wordt tevens akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden.

Voor zakelijke klanten hanteren we onderstaande aanvullende algemene voorwaarden.

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus, opleiding of leergang aan Opatel verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus, opleiding of leergang volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Betaling van de cursus dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden en in elk geval vóór aanvang van de eerste cursusdag. Indien de cursus met zekerheid van start gaat en de cursus nog niet vol zit, kan één werkdag van tevoren nog worden ingeschreven voor de cursus. In dat geval dient de factuur z.s.m. na de eerste cursusdag te worden betaald. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal en het gebruik van de apparatuur en middelen.

Garantie en reclames

Opatel staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Opatel is ter zake van haar verplichtingen jegens opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

Annulering/wijziging bij open aanmeldingen, consultancy en maatwerk

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekend schrijven. In afwijking op de NRTO voorwaarden geldt tot 1 maand voor aanvang van de cursus, opleiding of leergang dat annulering kosteloos is. Tot 14 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50%. Binnen 14 dagen is dit 75% en vanaf de eerste cursusdag 100%. Indien binnen 6 maanden dezelfde cursus opnieuw wordt aangemeld zullen deze annuleringskosten in mindering worden gebracht op de nieuwe factuur.

Verhindering door ziekte, etc. uiterlijk melden op de cursusdag voor 09:30u. In overleg met de cursist zal naar een volgende cursusmogelijkheid worden gezocht. Bij annulering gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Annulering/wijziging bij online E-learning

Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden. Bij overeenkomsten worden de via de Opatel website bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Opatel de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Opatel terug te vorderen. In geval de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Opatel het reeds door de klant betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de klant hierom heeft verzocht aan hem of haar terug te betalen. De online cursus kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online cursussen van Opatel worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Opatel wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgelijk Wetboek.

Annulering door Opatel vanwege overmacht

Opatel kan vanwege overmacht  de cursus, opleiding, training, consult, werkplekbegeleiding, examen annuleren. Vormen van overmacht zijn bijvoorbeeld, stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Opatel of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of derden verzorgde transport, ziekte, computerstoringen, softwarestoringen, internetstoringen, stroomuitval, dit alles zowel bij Opatel als op de locatie waar de cursus, opleiding, training, consult, werkplekbegeleiding, examen plaatsvindt.

Bij onvoldoende deelnemers behoudt Opatel zich het recht om een cursus te verplaatsen of te annuleren. Hierover zal dan z.s.m. bericht worden gestuurd. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, behoudt Opatel zich het recht voor om de cursus tot en met de cursusdag te annuleren of te verplaatsen. Bij volledige annulering door Opatel wordt het cursusbedrag teruggestort.

Vragen en klachten

Bij Opatel Opleidingen werken wij er hard voor om onze klanten een prettige leerervaring te bieden. Wanneer u een klacht of opmerking heeft over onze dienstverlening dan horen wij dat graag. Uw klacht of opmerking is een verbeterimpuls voor onze organisatie. Een klacht of opmerking draagt dus bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Iedere opleiding of cursus wordt afgesloten met een evaluatiemogelijkheid.

Klachtenprocedure

 

Artikel 1: Definities

 1. Instelling: Opatel Opleidingen, gevestigd te Rotterdam;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Instelling of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Instelling. Het is tevens mogelijk om een klacht via de website in te sturen. De instelling zal indien noodzakelijk contact opnemen met de klager ter verificatie en verduidelijking van de klacht.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 7 dagen.
 2. De directie draagt ervoor zorg, dat de klacht zal worden behandeld door een onafhankelijke medewerker die zelf niet betrokken is bij de klacht.
 3. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 4. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden. De klacht wordt geadministreerd en maximaal 2 jaar bewaard.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op 1 januari 2016

Minimale leeftijd

Indien je jonger bent dan 16 jaar, sta je ervoor in dat je toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanschaffen van trainingen. Dit geldt zowel voor open training, online training als voor maatwerktraining. Het is niet toegestaan je aan te melden voor een cursus op naam van iemand anders.

Wijzigingen in aanbod

Opatel behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof. Opatel is daarnaast gerechtigd in voorkomende gevallen wijzigingen aan te brengen in het rooster, waarbij in acht wordt genomen dat de student dit minimaal een week vooraf wordt medegedeeld, en het gehele aantal dagen van de cursus, opleiding of leergang niet vermindert.

Aansprakelijkheid

Opatel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist/opdrachtgever voor enige schade, behalve in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Opatel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Auteursrecht

Op al het lesmateriaal dat Opatel gebruikt berust auteursrecht (brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal, online tutorials, e-learnings). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opatel (of andere auteursrechthebbende zoals vermeld op het werk) mogen geen gegevens uit gedeelten en/of uitreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.