Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Opatel OpleidingenWanneer je je aanmeldt voor een cursus of opleiding, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus, opleiding of leergang aan Opatel verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus, opleiding of leergang volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Betaling van de cursus dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden en in elk geval vóór aanvang van de eerste cursusdag. Indien de cursus met zekerheid van start gaat en de cursus nog niet vol zit, kan één werkdag van tevoren nog worden ingeschreven voor de cursus. In dat geval dient de factuur z.s.m. na de eerste cursusdag te worden betaald. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal en het gebruik van de apparatuur en middelen. De prijzen zijn exclusief btw.

Garantie en reclames

Opatel staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Opatel is ter zake van haar verplichtingen jegens opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

Annulering/wijziging bij open training

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekend schrijven. Tot vier weken voor aanvang van de cursus, opleiding of leergang is annulering kosteloos. Daarna wordt het cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering zoals bij ziekte horen wij dat graag z.s.m. Op de ochtend zelf kun je nog contact opnemen en zullen wij je inschrijving verplaatsen naar een latere startdatum. Bij onvoldoende deelnemers behoudt Opatel zich het recht om een cursus te verplaatsen of te annuleren. Je ontvangt hier dan z.s.m. bericht over. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, behoudt Opatel zich het recht om een cursus tot op de cursusdag te annuleren, danwel in overleg te verplaatsen. Bij annulering door Opatel wordt het gehele cursusbedrag teruggestort, of bestaat er de mogelijkheid tot herplaatsing in een andere cursus.

Annulering/wijziging bij maatwerktraining

Annulering zonder kosten is nog mogelijk tot drie weken vóór aanvang van de maatwerktraining. Daarna geschiedt teruggave van uw cursusbijdrage tot aan de cursusdatum onder inhouding van  € 150,- (excl. BTW) voor een ‘op maat’ training aan kosten van administratie en reservering.

Annulering/wijziging bij online E-learning

Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden. Bij overeenkomsten worden de via de Opatel website bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Opatel de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Opatel terug te vorderen. In geval de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Opatel het reeds door de klant betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de klant hierom heeft verzocht aan hem of haar terug te betalen. De online cursus kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online cursussen van Opatel worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Opatel wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgelijk Wetboek.

Annulering door Opatel vanwege overmacht

Opatel kan vanwege overmacht  de cursus, opleiding, training, consult, werkplekbegeleiding, examen annuleren. Vormen van overmacht zijn bijvoorbeeld, stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Opatel of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of derden verzorgde transport, ziekte, computerstoringen, softwarestoringen, internetstoringen, stroomuitval, dit alles zowel bij Opatel als op de locatie waar de cursus, opleiding, training, consult, werkplekbegeleiding, examen plaatsvindt.

Vragen en klachten

Opatel heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Opatel telefonisch en per e-mail bereikbaar. De vraag of klacht wordt binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Opatel per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Opatel doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opatel. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16 van de Algemene Voorwaarden Consumenten NTRO.

Minimale leeftijd

Indien je jonger bent dan 16 jaar, sta je ervoor in dat je toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanschaffen van trainingen. Dit geldt zowel voor open training, online training als voor maatwerktraining. Het is niet toegestaan je aan te melden voor een cursus op naam van iemand anders.

Wijzigingen in aanbod

Opatel behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof. Opatel is daarnaast gerechtigd in voorkomende gevallen wijzigingen aan te brengen in het rooster, waarbij in acht wordt genomen dat de student dit minimaal een week vooraf wordt medegedeeld, en het gehele aantal dagen van de cursus, opleiding of leergang niet vermindert.

Aansprakelijkheid

Opatel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist/opdrachtgever voor enige schade, behalve in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Opatel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Auteursrecht

Op al het lesmateriaal dat Opatel gebruikt berust auteursrecht (brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal, online tutorials, e-learnings). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opatel (of andere auteursrechthebbende zoals vermeld op het werk) mogen geen gegevens uit gedeelten en/of uitreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.